Инструкции за участие

Регистрация на отбори

За да участвате в конкурса „Одисей“, трябва да сформирате отбор от 2-5 ученици. Отборите, участващи в конкурса, трябва да определят за ръководител учител. Можете да регистрирате вашия отбор за участие в конкурса само на Интернет страницата на „Одисей“.

Всички членове на отбора трябва да имат валиден e-mail акаунт и всеки трябва да потвърди електронно своята регистрация и паролата за акаунта на отбора. Освен това, трябва да предоставите определена информация за регистрация, включваща датата на раждане и училището, в което учите.

Преди завършването на регистрацията учениците заедно с техния учител / ръководител трябва да прегледат Правилата на конкурса „Одисей“ и Правните условия. Трябва да имате разрешение за участие в конкурса от вашия родител или законен настойник, а за да одобрим регистрацията на вашия отбор, трябва да предоставите на ръководителя на вашия отбор попълнен Формуляр за съгласие на родителите, подписан от ваш родител или законен настойник. И накрая, ръководителите на отборите трябва да одобрят от името на целия отбор Правилата на конкурса „Одисей“ и Правните условия.

 

Разработване на проект

Първо, участниците трябва да изберат тематичната категория, в която биха искали да участват: а) Слънчева система; б) Космосът – глобално сътрудничество; и в) Съвместна еволюция на живота.

След това трябва да се помисли коя(и) конкретна(и) тема(и) или проблем(и) бихте искали да проучите и да изберете вида проект, който искате да разработите (експеримент, видео, прототип, презентация и т.н.). После трябва да направите проучване по избраната тема (проучване в библиотека и Интернет, наблюдения и експерименти, интервюта и т.н.) и да планирате разработка или окончателна версия на вашия проект. Обсъдете с вашия ръководител възможностите за реализация и научната обоснованост на вашата идея и разпределете работата между отделните членове на отбора. Направете разработка на вашия проект в съответствие с изискванията на конкурса „Одисей“ и не използвайте плагиатствани материали.

Представете доказателства за иновативността и съответствието на вашия проект с избраната от вас тематична категория. Използвайте информацията и данните, събрани от вас по време на интервютата, експериментите, наблюденията и проучванията в библиотеката или Интернет. Трябва да попълните работния формуляр на проекта на някой от официалните езици на ЕС и да предоставите всички необходими източници за вашия проект. Шаблони на работния формуляр на проекта могат да се изтеглят от Интернет страницата на „Одисей“.

Анализирайте резултатите и презентацията на проекта с вашия ръководител и ги коригирайте, ако е необходимо. Преди да завършите проекта, обсъдете с вашия ръководител разработването и коригирането на проекта въз основа на проучванията и знанията, получени в училище.

 

Изпращане на конкурсната работа

Качете вашия проект на платформата на конкурса „Одисей“, като следвате указанията за изпращане в съответния раздел на Интернет страницата. Силно се препоръчва да приложите работен формуляр на проекта, попълнен по предоставения от организаторите шаблон.

Конкурсната ви работа няма да се оценява по обема на проекта, а по цялостното качество, анализ и представяне на вашата работа. Можете да коригирате конкурсната си работа до крайния срок за изпращане (в полунощ (централноевропейско време) на 15 февруари 2013 г.). Можете да качите конкурсната си работа незабавно, след като завършите първоначалния план, и да нанасяте съответните промени до крайната дата за изпращане.

Моля, обърнете внимание, че можете да качвате само по една конкурсна работа, а при всяко качване на нова версия на конкурсната ви работа, предходните версии се отстраняват от платформата на конкурса „Одисей“. Уверете се, че сте създали резервно копие на най-новата версия на вашия проект. Всички членове на отбора ще получават от организаторите уведомително писмо по електронната поща всеки път, когато изпратите нова версия на вашата конкурсна работа. Ако достигнете до финалния кръг, ще трябва да изпратите резюме или превод на целия проект на английски език.