Instrukcje odnośnie uczestnictwa w konkursie

Rejestracja zespołów

W celu wzięcia udziału w konkursie Odyseusz musisz być członkiem zespołu 2-5 uczniów. Do każdego zespołu uczestniczącego w konkursie należy przyporządkować nauczyciela w roli trenera. Możecie zarejestrować swoją drużynę do udziału w konkursie tylko na stronie internetowej  Odyseusz.

Należy podać ważne konto e-mail dla wszystkich członków zespołu. Ponadto każdy członek zespołu powinien potwierdzić elektronicznie jego / jej rejestrację i hasło do jego / jej konta. Należy również przedstawić pewne informacje o rejestracji, w tym daty urodzenia uczniów i szkoły, do których uczęszczają.

Przed wypełnieniem formularza rejestracji uczniowie powinni wraz z nauczycielem / trenerem uważnie przeczytać Regulamin konkursu Odyseusz oraz Warunki prawne. Uczniowie powinni  uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie, a zatem w celu zatwierdzenia rejestracji swojego zespołu należy przedstawić trenerowi zespołu wypełniony formularz zgody rodzicielskiej, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Na koniec trener zespołu powinien w imieniu całego swojego zespołu wyrazić zgodę na przestrzeganie Regulaminu konkursu Odyseusz oraz Warunków prawnych

Opracowanie projektu

Najpierw uczestnicy powinni wybrać kategorię tematyczną w której chcieliby rywalizować (a) Układ słoneczny, b) Statek kosmiczny – globalna współpraca i c) Koewolucja życia). Następnie warto pomyśleć o konkretnym zagadnieniu (konkretnych zagadnieniach) lub problemie (problemach), który (które) chcecie zbadać i wybrać rodzaj projektu, który chcecie opracować (eksperyment, film wideo, prototyp, prezentacja itp.). Potem należy zebrać informacje na temat wybranego zagadnienia (poszukajcie ich w bibliotekach i w Internecie, w obserwacjach poczynionych przez badaczy i eksperymentach, wywiadach, itp.) i zaprojektować rozwiązanie lub końcowy projekt. Skonsultujcie się z trenerem na temat wykonalności projektu, zasadności naukowej waszego pomysłu i podziału pracy między członkami zespołu.  Projekt należy opracować zgodnie z wymogami konkursu Odyseusz i upewnić się, że nie dokonano plagiatu.

Należy udokumentować, że projekt jest innowacyjny i odpowiedni dla wybranej kategorii tematycznej. Należy wykorzystywać informacje i dane zebrane podczas udzielania wywiadów, eksperymentów, obserwacji i pracy w bibliotece lub w Internecie. Zaleca się, aby arkusz projektu został wypełniony w jednym z języków urzędowych UE. Należy przedstawić wszelkie materiały źródłowe, które były niezbędne dla opracowania projektu. Szablony arkusza projektu można pobrać ze strony internetowej Konkursu Odyseusz.

Sprawdźcie wyniki i prezentację projektu z trenerem i w razie potrzeby je skorygujcie. Przed zgłoszeniem projektu przedyskutujcie z trenerem to jak opracowaliście i skorygowaliście wasz projekt w oparciu o wasze badań i wiedzę, którą opanowaliście w szkole.

Zgłoszenie projektu

Załącz swój projekt na platformie konkursu Odyseusz postępując zgodnie z instrukcjami w zakresie zgłaszania projektu, które zostały przedstawione w odpowiednich zakładkach na stronie konkursu.    Arkusz projektu powinien zostać załączony w szablonie dostarczonym przez organizatorów.

Wasza praca nie będzie oceniana na podstawie długości projektu, ale na podstawie ogólnej jakości, analizy i prezentacji waszego zgłoszenia. Możecie wprowadzić zmiany w zgłoszonej pracy do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń (do północy (CET) dnia 15 luty 2013 r.). Zachęcamy do szybkiego przesyłania zgłoszeń w postaci wstępnego projektu i późniejszego wprowadzania ewentualnych zmian (do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń).

Należy pamiętać, że można przedstawić tylko jedną pracę, więc za każdym razem gdy przesyłacie nową wersję zgłoszenia poprzednie wersje są usuwane z platformy konkursowej Odyseusz. Upewnijcie się, że posiadacie kopie zapasowe najnowszej wersji projektu. Wszyscy członkowie zespołu otrzymają powiadomienie e-mail za każdym razem, gdy zostanie przesłana nowa wersja zgłoszenia. Jeśli zakwalifikujecie się do finału musicie  przedłożyć podsumowanie lub tłumaczenie całego projektu w języku angielskim.